119 results
KDIGO Definition of Acute Kidney Injury (AKI)

#Diagnosis #Nephrology #KDIGO #AKI #Acute #Kidney #Injury
Kidney Injury (AKI ... Nephrology #KDIGO #AKI
Causes of acute kidney injury (AKI). AKI is classified into pre-renal, renal, and post-renal causes. Renal
kidney injury (AKI ... AKI is classified ... Renal causes of AKI ... #Diagnosis #AKI
Urine Electrolyte Interpretation - AKI, Hyponatremia, Hypokalemia and Non-Gap Metabolic Acidosis

#Urine #Electrolytes #Interpretation #ULytes #AKI #FENa
Interpretation - AKI ... Interpretation #ULytes #AKI
Guide to Acute Kidney Injury (AKI)

What to ask/look for: 
 - HPI, PMH, full ROS
Kidney Injury (AKI ... immunosuppression) - Hx of AKI ... Causes of Inpatient AKI ... disease — 21% - AKI ... AcuteKidneyInjury #AKI
Osmolar Gap Acidosis - Toxic Ingestion - Differential Diagnosis
Methanol 
 • Formic acid 
 • ∆MS,
oxalate crystals → AKI ... Lactic acid • AKI ... Diglycolic acid • AKI
# Acute Kidney Injury # AKI #algorithm #differential #nephrology
Kidney Injury # AKI
Differential Diagnosis of Acute Kidney Injury 

#Diagnosis #Nephrology #AKI #Acute #KidneyInjury #Causes #Differential #Workup #Algorithm #Ddxof
Diagnosis #Nephrology #AKI
Drug-Induced Acute Kidney Injury - Sites of Action Along the Nephron

#DrugInduced #AcuteKidneyInjury #AKI #Nephrology #Pathophysiology #Pharmacology
AcuteKidneyInjury #AKI
Algorithmic Approach to the Patient with Azotemia

#Azotemia #AKI #Nephrology #Diagnosis #Differential #Algorithm #Management
#Azotemia #AKI
Prerenal Acute Kidney Injury - Diagnostic Schema

Hypovolemia 
Hypervolemia 
Hypotension 
Vessels 

#Prerenal #Acute #Kidney #Injury #AKI #Diagnosis
Kidney #Injury #AKI